Lamira AB Företagspolicy

Kvalitetspolicy

Lamira AB skall erbjuda kunderna högt kvalificerad service på ett och samma ställe. Kunden skall erbjudas tjänster med hög kvalitet, snabb leverans och bra service till ett på marknaden bra pris. För att ständigt förbättra sitt kvalitetsarbete skall personalen erbjudas utbildning vid behov. Företaget skall minst följa gällande branschregler. Vid transporter skall personalen på företaget minst följa gällande Trafiklagstiftning, ej överstiga gällande hastighetsbegränsningar samt vara drogfri.

Arbetsmiljö- och trafikpolicy

Lamira AB skall tillhandahålla den skyddsutrustning till sina anställda som verksamheten kräver, minska tunga lyft och monotona arbetsmoment. Erbjuda personalen friskvård vid behov. Genom att kontinuerligt kartlägga vår arbetsmiljö förbättras ständigt vår arbetsmiljö.

Miljöpolicy

Lamira AB skall erbjuda kunderna högt kvalificerad service på ett och samma ställe samtidigt som företaget är rädd om vår natur och våra naturresurser. Företaget skall minst följa gällande branschregler och gällande miljölagstiftning. Detta uppnår vi genom att:

  • Kontinuerligt satsa på ökad miljökompetens inom företaget.
  • Genom ständiga förbättringar av vårt miljöarbete, minska på den belastning som företaget har på miljön.
  • Vi skall som minimum följa gällande miljölagstiftning och andra lagar och krav som berör företaget.
  • Väga in miljöaspekter i framtida investeringar av maskiner och produkter.
  • Minimera spill, och använda endast miljövänliga produkter inom företaget i den mån det är ekonomiskt och kvalitetsmässigt försvarbart.

Företaget skall minst följa gällande branschregler och gällande arbetsmiljölagstiftning och brandlagstiftning. Företagets arbetsplats skall vara drogfri, vid misstanke om att personal kan ha problem med droger skall den anställde drogtestas och vid behov erbjudas hjälp.

Jämställdhetspolicy

Lamira AB ska följa lagar och bestämmelser. I enlighet med Jämställdhetslagen och företagets egna övertygelser sammanställer Lamira AB planer för sitt jämställdhetsarbete som utarbetas på varje enhet. Jämställdhetslagen har som ändamål att främja kvinnors och mäns lika rätt i arbetslivet.

Copyright © 2017 Lamira AB, All rights reserved.