Mr CAP UTKLASSAR KONKURRENTERNA

Hur bra är egentligen en lackytbehandling? Håller produkterna vad de lovar, dvs finns skyddet verkligen kvar på lacken när man har tvättat bilen ett antal gånger? MrCAP har massor av nöjda kunder och våra egna tester har visat på att vår produkt FormulaU™, som vi själva har utvecklat, fungerar utmärkt. Men vi bestämde oss ändå för att låta en oberoende part göra ett test av vår egen produkt och några av de mest kända, konkurrerande produkterna.

SÅ HÄR BLEV RESULTATET:

Som du ser talar diagrammen nedan sina tydliga språk. Testet som omfattande totalt 891 st mätningar, visade att 10 av konkurrentprodukterna hade försvunnit från ytan redan efter en tvättcykel. Två produkter var borta efter två tvättcykler och
en stod emot nästan åtta cykler. Men efter 13 tvättcykler i slitagemaskinen, fanns både vår FormulaU™ Car Paint Protection och FormulaU™ Marine Gelcoat Protection, fortfarande kvar på respektive yta.

Vi vet att vi har en bra produkt, men blev ändå förvånade över hur stor skillnaden är mellan FormulaU™ som vi utvecklat och tillverkar själva och de produkter som presterade sämst i testet. Vi är övertygade om att de överlägsna egenskaperna hos FormulaU™, är ett resultat av våra egna ständiga och ingående tester, samt studier av fysiken bakom hydrofobiska ytor och vidhäftning. Den unika kunskapen utnyttjar vi för att hjälpa våra kunder att skydda och underhålla sina fordon och båtar.

Laboratorietestet gav ett mycket tydligt resultat.


Stapeldiagrammet visar tydligt hur länge skyddet från varje produkt fanns kvar på lack/gelcoatytan. Båda FormulaU™-produkter från MrCAP, fick toppresultat. Med ett undantag visade konkurrerande produkter på mycket låg förmåga att skydda ytorna över tiden.

Längst till höger illustreras förmågan för de två marinprodukterna som ingick i testet, att skydda gelcoat över tiden.

FormulaU™ från MrCAP ger det mest långlivade skyddet.

Den viktigaste egenskapen för en lackytskyddsprodukt är hög förmåga att vidhäfta till ytan över tiden. Annars uppnås bara ett kortvarigt skydd. Graferna visar att produkterna från MrCAP klarade slitaget överlägset bäst. Bara en konkurrentprodukt var någorlunda jämförbar. Graferna från testet visar kontaktvinkeln (se faktaruta nästa sida) mätt i olika steg; först mätning innan applicering av lackskydd, sen mätning efter applicering och härdning. Därefter mätning efter varje tvättcykel, 1, 2, 3 osv.

VI VILLE VETA SANNINGEN.

I reklamen försöker alla företag framstå som att man har de bästa produkterna. Men alla kan ju inte vara bäst. Oftast är några produkter bra och andra mindre bra. Så det kan vara svårt för en konsument att veta vad som egentligen gäller. Man vill helt enkelt veta vilket som verkligen är det bästa köpet. Vår egen erfarenhet har visat att vår FormulaU™ förmodligen är det bästa skyddet för en bils lackering. Våra långtidstester har visat att FormulaU™ håller toppklass och hävdar sig mycket väl mot andra produkter.
Men för att få veta säkert beslutade vi att låta ett oberoende laboratorium göra ett test av vår egen och konkurrerande tillverkares produkter. Vi vände oss till bästa tänkbara institution, nämligen Statens Provningsanstalt (SP – se faktaruta) för att få frågan avgjord i en objektiv och vetenskaplig test.

Den viktigaste egenskapen för ett lackskydd, är ju att det verkligen stannar kvar på ytan och inte tvättas bort i förtid. Så uppdraget till SP blev att jämföra vår produkt MrCAP FormulaU™ Car Paint Protection och vår motsvarande produkt för den marina marknaden MrCAP FormulaU™ Marine Gelcoat Protection, med 13 andra, välkända konkurrerande produkter. Vi gav dem i uppdrag att under kontrollerade former göra ett vetenskapligt jämförande laboratorietest, så nära verkligheten som möjligt. Syftet var att undersöka vilken av produkterna som hade bäst hållbarhet mot det slitage som uppstår när bilen används och tvättas på ett normalt sätt.
Dvs vilken produkt som ger det bästa skyddet över tiden.

Senare Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, nyligen namnändrat till RISE, Research Institutes of Sweden, vilket är ett internationellt företag med bl a Svenska Staten som ägare. Verksamheten avser bl a teknisk utvärdering och verifiering, med omfattande resurser i form av laboratorier och testanläggningar. De är även ackrediterade för ett stort antal metoder och standarder och granskas av Swedac.

SÅ HÄR GJORDES TESTET:

Inför testet lackerades ett antal likadana metallplåtar med en ordinarie, industriell billack av samma typ som används i bilindustrin (lika på alla). Dessutom framställdes glasfiberpaneler med röd gelcoat, för att parallellt testa de marina produkterna.

I laboratoriet applicerades sedan de lackskyddsprodukter som ingick i testet, på plåtar respektive glasfiberpaneler. Allt enligt varje tillverkares instruktioner. Före varje tvättcykel utsattes plåtarna och gelcoatpanelerna för behandling med två olika typer av avfettning. 

I det avgörande testmomentet fick en slitagemaskin, utrustad med två tvättsvampar, parallellt monterade och kontinuerligt fuktade med ett ordinarie bilschampo, svepa över ytan under konstant tryck. I varje tvättcykel fördes svampen 20 gånger fram och tillbaka, dvs 40 gånger, över panelerna. Av erfarenhet vet man att svampen förs över varje del av lacken, i genomsnitt 3 gånger vid en normal, manuell biltvätt. En tvättcykel i laboratorietestet skulle då motsvara ca 13 manuella biltvättar. (En personbil tvättas i genomsnitt 18 ggr per år.)

Efter varje tvättcykel droppades exakt 3 ml vatten med en laboratoriepipett, på ytan som testades. Med ett mikroskop mättes och registrerades sedan kontaktvinkeln (se faktaruta) mot lackytan. Det upprepades tills mätningen visade att den aktuella
lackskyddsprodukten hade försvunnit från ytan. Dvs när mätvärdet var tillbaka på samma nivå som innan appliceringen av resp lackskyddsprodukt. På så sätt kunde man följa hur varje tvättcykel påverkade respektive lackskydds hållbarhet.


Så här var testet upplagt i ett antal steg. Initial mättning på enbart lackerad plåt, därefter mätning på lackyta behandlad med lackskyddsmedel som fått härda och sedan mätning efter varje tvättcykel. Redan efter två tvättcykler i laboratoriets slitagetestare, hade 12 av våra konkurrerande produkter försvunnit, dvs det fanns då inget lackskydd kvar på ytorna

Copyright © 2017 Lamira AB, All rights reserved.